Over de Tafel/ ANBI status

De Ruslandtafel is een informeel ontmoetingspunt voor iedereen met interesse in Rusland. De tafel richt zich op handel, industrie en diplomatie, alsook op cultuur, wetenschap en sport. De bijeenkomsten beogen de uitwisseling van ervaringen en ‘best practices’ bij het zakendoen in de ruimste zin des woords met Rusland. Drie tot vier maal per seizoen wordt een informatieve borrelbijeenkomst met lezing verzorgd. Aansluitend wordt een diner aangeboden (optioneel). Voorts wordt traditiegetrouw op 13 januari het Oud Russisch Nieuwjaar gevierd en met regelmaat ook een zomerevenement in de maand juli.

De tafelcommissie bestaat uit vrijwilligers, die zich inzetten voor een interessant programma. Mocht u ideeen of suggesties hebben, dan zijn deze altijd welkom.

De Ruslandtafel heeft geen winstoogmerk, maar brengt een bedrag van vijf tot tien euro per persoon per activiteit in rekening om zo de kosten, verbonden aan het in stand houden van de website, de registratie bij de kamer van koophandel en overige vaste jaarlijks terugkerende kosten, te kunnen voldoen. Mocht de kas van de Ruslandtafel aan het eind van het jaar over een batig saldo beschikken, dan wordt dit bedrag besteed aan een cultureel evenement op een van de Ruslandtafelbijeenkomsten.

De KIGC Ruslandtafel werd begin 2003 opgericht. In de periode 1991-2003 werden de Ruslandtafel activiteiten georganiseerd op het Geelvinck Hinlopen Huis in Amsterdam. Vanaf 2003 vinden de bijeenkomsten plaats op de thans Koninklijke Industrieele Groote Club (KIGC) in Amsterdam (aan de Dam). Eén maal per jaar wordt een gezamenlijk cultureel evenement met de IGC Cultuurtafel georganiseerd. Het ontstaan van de Ruslandtafel gaat terug tot 1991, toen voor het eerst in Amsterdam, in het Geelvinck Hinlopen Huis het Oud Russisch Nieuwjaar op 13 januari werd gevierd. Daar is de basis gelegd voor het huidige netwerk en de behoefte om elkaar op informele wijze te ontmoeten.In de periode nadat de Ruslandtafel al naar de KIGC was verhuisd tot 2015 zijn nog regelmatig activiteiten op het Geelvinck Hinlopen Huis georganiseerd, zoals zomerfeesten en wodkaproeverijen. Nadat het Geelvinck museum uit het Geelvinck Hinlopen huis is verhuisd naar Zutphen, worden de feesten hoofdzakelijk op de KIGC georganiseerd. De nieuwe website van het Geelvinck Hinlopen museum in Zutphen is: www.geelvinck.nl 

In de periode van 2008 tot begin 2014 heeft de Ruslandtafel de naam Rusland-, en GOS-tafel gedragen. 

Op 13 januari 2014 is de oude naam in ere hersteld, te weten Ruslandtafel en is er een nieuwe naam bijgekomen: Oost-Europa & Centraal-Azie Tafel. De Oost-Europ & Centraal-Azie tafel heeft een eigen website: www.oeca.nl met daarop het doel van de tafel en de geplande activiteiten voor het jaar 2014. 

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

Stichting Rusland Dag heeft de status ANBI
Het RSIN nummer is: 8145.42.104 

Een gift aan een ANBI instelling is fiscaal aftrekbaar.

Het algemeen nut:

Gezien de recente ontwikkelingen in Oekraïne en de Krim, is het voor de beide tafels meer dan ooit van groot belang de dialoog tussen de landen, die vroeger deel uitmaakten van de Sovjetunie, gaande te houden. Belangrijk doel van de Ruslandtafel en de Oost-Europa & Centraal Azie tafel is daarbij nuance aan te brengen in de eenzijdige en vaak behoorlijk negatieve beeldvorming van het Westen over Rusland. Het in contact brengen van Nederlanders met de Russische kunst-,en cultuur, alsook met sprekers die de zaken vanuit een ander oogpunt belichten, is een algemeen nut beogend doel. 

Tevens is een algemeen nut beogend doel dat de Ruslandtafel en de Oost-Europa & Centraal-Azie tafel musici en kunstenaars, afkomstig uit de landen van de voormalige Sovjetunie en woonachtig in Nederland, de kans geeft om op te treden en zo culturen dichter bij elkaar te brengen en Nederlanders in contact te brengen met andere culturen.

De fondsen:

De fondsen voor de culturele activiteiten van de Ruslandtafel zijn uitsluitend afkomstig van de tientjesbijdragen van deelnemers aan de evenementen. Eens per jaar worden voor het Russisch Nieuwjaarfeest sponsors gezocht om de muzikale omlijsting van de avond te sponsoren. De sponsors staan vermeld op de website (openingspagina) en bestaan hoofdzakelijk uit leden van de Koninlijke Industrieele Groote Club en introduces van de Ruslandtafel. De Stichting Rusland Dag ontvangt geen subsidies, ook ontvangt zij geen gelden van binnen-, of buitenlandse politieke partijen. Dat laatste kan ook niet want de Ruslandtafel tracht apolitiek te zijn en te blijven. De middelen van de Ruslandtafel worden beheerd door de Stichting Rusland Dag die speciaal ten behoeve van de tafel is opgericht. De Stichting Rusland Dag is een verlengstuk van de Ruslandtafel en houdt zich met niets anders bezig dan waarmee de Ruslandtafel zich bezighoudt. Deze stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting heeft een rekening bij de Rabobank Amsterdam: NL18 RABO 01581.67.252, t.g.v. Stichting Rusland Dag. Elke gift is van harte welkom en zal worden aangewend om Russische artiesten de mogelijkheid te bieden om op te treden tijdens een van de avonden, georganiseerd door de Ruslandtafel. 

Samengevat: de Ruslandtafel en de Oost-Europa & Centraal Azie tafel ontvangen geen subsidie. Ook hebben zij tot op heden geen giften ontvangen. Zij bekostigen de evenementen met sponsorbijdragen en het vragen van toegang, dit alles zonder winstoogmerk, puur kostendekkend.

Jaarlijks legt de stichting rekening en verantwoording af. De jaarrekeningen treft u onder aan deze pagina aan.

Stichting Rusland Dag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer: 34150986.

Het beloningsbeleid:

Nu de Stichting geen winstoogmerk heeft, kostendekkend werkt en er geen middelen zijn om het bestuur te belonen, wordt het bestuur niet beloond. Het komt voor dat het bestuur zelf middelen verschaft om een optreden van een uit Oost-Europa of Centraal-Azie afkomstige artiest te kunnen betalen. De Ruslandtafel heeft daarmee filantropische trekjes.

Het Beleidsplan:

De Ruslandtafel bestaat sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. In het jaar 2010 heeft de Stichting meer vorm gekregen in de zin van het openen van een bankrekening en het aanvragen van de ANBI-status. De Stichting organiseert tweemaal per jaar grote culturele evenementen: het Oud Russisch Nieuwjaar en een zomerevenement, plus daarbij ca. zes lezingen over een actueel onderwerp, gerelateerd aan Rusland of een land van de voormalige Sovjetunie. De lezingen worden op vrijwillige basis, gegegeven op de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam. Meer informatie over de evementen treft u elders op de website aan. 

Gezien de gespannen relatie tussen Rusland en bepaalde landen van de voormalige Sovjet-Unie hanteert de Ruslandtafel een steeds strikter beleid ten aanzien van wanneer een evenement wordt georganiseerd door de Ruslandtafel en wanneer door de Oost-Europa & Centraal Azie Tafel. Voor evenementen die worden georganiseerd door de Oost-Europa & Centraal-Azie Tafel zie www.oeca.nl 

Het beleidsplan voor de komende jaren is de ingeslagen weg voortzetten, maar ook trachten te professionaliseren. Op dit moment werkt de stichting kostendekkend bij het organiseren van een evenement. Er wordt geen winst gemaakt. Er is ook geen winstoogmerkt. Dit betekent echter ook dat alle vrijwilligers op 100 % vrijwillige basis werken. Dit werkt zolang de vrijwilliger er zin in heeft.

Het doel is om meer gestructureerde fondsen te werven, zodat er ook middelen komen om meer aan publiciteit te doen, om de nuance kunnen laten horen in deze zware tijden waarin Rusland (begrijpelijk) erg negatief in het nieuws is, om te begrijpen ''wat de Russen drijft'', een gediversifiseerder artiestenbestand op te bouwen, zodat er desgewenst meer dan een paar honderd euro aan een artiest kan worden uitgegeven, of dat een artiest uit het buitenland kan overkomen. Ook is het belangrijk voor het voortbestaan van de stichting dat vrijwilligers een onkostenvergoeding zouden kunnen krijgen (gemaximeerd tot € 500,- per jaar voor maximaal 3 vrijwilligers. Thans, anno 2018 zijn de middelen daartoe nog altijd niet toereikend). 

Gestelde doelen over de afgelopen jaren:

De afgelopen jaren heeft de Ruslandtafel getracht om tenminste eens in de twee maanden een lezing op de Koninklijke Industrieele Groote Club te organiseren, alsmede het Oud Russisch Nieuwjaarsfeest op 13 januari. Deze doelen zijn bereikt. Voor een exacte weergave van de georganiseerde evenementen: zie het kopje "delegaties en bijeenkomsten".

Tevens is het gestelde doel om elk jaar een reis te organiseren naar een voormalig Sovjet-Land behaald. Zo zijn de afgelopen jaren reizen georganiseerd naar Rusland, Georgie, Kazachstan, Oezbekistan, Armenie, Azerbeidzjan en wederom Rusland. 

In 2019 is de traditie voortgezet om een zomerevenement te organiseren. De laatste keer dat dit gebeurde was in het jaar 2015. Het evenement in 2019 was zeer succesvol: een vaartocht op het Russische Fregat de Shtandart. 

Wat betreft de gestelde doelen als het gaat om georganiseerde evenementen zijn de doelen bereikt. Als het gaat om het vinden van meer gestructureerde financiering voor de organisatie van de evenmenten dan is dit doel niet bereikt. Voor elke viering van het Russisch Nieuwjaar of een zomerevenement moeten opnieuw sponsors worden gevonden, hetgeen zowel een tijdrovende zaak is als dat het onzekerheid met zich meebrengt over welk budget er is voor entertainment en catering. Door ''boven op de bal'' te zitten en met strakke begrotingen te werken is tot op heden elk evenement binnen het budget georganiseerd. 

Doelen voor de komende periode:

Het is wederom de bedoeling om het ingeslagen stramien voort te zetten van tenminste zes lezingen per jaar op de Koninklijke Industrieele Groote Club, alsmede de viering van het Russisch Nieuwjaar en een reis naar een voormalig Sovjet-Land. Voor het jaar 2020 staat Oekraine op het programma. 

 

Het stichtingsbestuur bestaat uit: 

Mw. mr. drs. Heleen over de Linden (voorzitter)

Mw. drs. Natalia Didier-Konstantinova (commissielid + reiscommissie)

Ad-hoc leden die zich bezighouden met de organisatie van een specifiek evenement of een specifieke lezing.

VACATURE. 

Adresgegevens secretariaat:

Stichting Rusland Dag (Ruslandtafel)
Utrechtsedwarsstraat 138-HL
1017 WK  AMSTERDAM

Tel. 06-21280276

e-mail: secretariaat@ruslandtafel.nl

Sponsors